Moneypal blancolån

Förhandsinformation Moneypal blancolån

(Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation)

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

KreditgivareOrganisationsnummer

Adress

Telefon

Hemsida

Moneypal AB556821-8209

Box 1061, SE-251 10 Helsingborg

042-300 91 00

www.moneypal.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Blancolån (lån utan säkerhet)
Det sammanlagda kreditbeloppetDetta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet. Beviljat kreditbelopp (5.000-30.000 kr)
Villkoren för kreditutnyttjandetHär anges när och hur pengarna kan lyftas. Lånet utbetalas till anvisat bankkonto, normalt sett inom två bankdagar från det att underskrivet skuldebrev från kredittagaren erhållits.
Kreditavtalets löptid 72 månader.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Återbetalning sker månadsvis genom ett fast månadsbelopp (annuitetslån). Månadsbeloppet beror på lånebelopp, individuell räntesats, avtalad återbetalningstid samt gällande avgifter. Aktuellt belopp framgår av skuldebrevet.
Det totala beloppet som du ska betalaDetta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten. Det totala beloppet beror på lånebeloppet, räntesats samt löptid. 

Representativt exempel

(Kreditbelopp 15 000, löptid 3 år)

 

Ränta: 15 %

Effektiv ränta: 16,08 %

Totala kreditbeloppet: 15 000 kr

Kreditkostnad: 3 719 kr

Månatlig betalning: 520 kr

Total beloppet: 18 719 kr

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet Rörlig ränta som bestäms individuellt (9,9 % – 19,8 %)
Effektiv räntaDetta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig jämföra olika erbjudanden.

Vid ett representativt exempel uppgår den effektiva räntan till 16,08 % (kreditbelopp 15 000 kr, nominell ränta 15 % samt löptid 3 år). Den effektiva räntan är beräknad utifrån Konsumentverkets riktlinjer. 
Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om- en försäkring som säkrar krediten, eller

– någon annan kompletterande tjänst?

Nej.
Andra kostnader i samband med kreditavtalet Avgift om 30 kr per månad för de kunder som begär skriftlig avisering.
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet Förändring av räntesatsen får ske med omedelbar verkan om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Moneypal, eller andra kostnadsförändringar som Moneypal inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Ovanstående villkor tillämpas även till låntagarens förmån. 

Avgifter som kreditgivaren har för krediten får höjas i den mån det motiveras av ökade kostnader. Andra kostnader får ändras utan förbehåll.

 

Underrättelse om ränteändring eller avgiftshöjning sker genom särskilt meddelande till låntagaren innan ändring börjat gälla.

Kostnader i samband med försenade betalningarUteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. För betalningar som inkommer för sent kommer förseningsavgift om 100 kr debiteras kredittagaren. Vid skriftlig påminnelse debiteras påminnelseavgift om 50 kr. För det fall fordran överlämnas till inkassering tillkommer inkassokostnader enligt lag.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

ÅngerrättNi har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. Ja
FörtidsåterbetalningHela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Ja
Sökning i en databasOm en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Kund har rätt att kostnadsfritt och omedelbart få reda på vilken databas som sökts i samt resultatet av sökningen.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtalDu har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkt för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig. Kontakta Moneypals kundtjänst för att kostnadsfritt få ett utkast till kreditavtal.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljningen av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren
Registrering Moneypal AB (556821-8209) är registrerat hos bolagsverket.
Den berörda tillsynsmyndigheten Moneypal AB är ett finansiellt institut som bedriver verksamhet registrerad hos Finansinspektionen.
b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten Kredittagare har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till banken inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks.
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Vid klagomål vänligen kontakta Moneypals kundtjänst på tel. 042-300 91 00 eller via e-post till info@moneypal.se. Vid eventuell tvist kan kredittagare vända sig till allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra − 4 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.