Moneypal lånevillkor

Moneypals villkor för lån, allmänna villkor oktober 2011

1. Parter

Långivare är Moneypal AB (556821-8209), nedan kallat Moneypal. Låntagare är den eller de Låntagare (huvudlåntagare och medsökande) som ansökt och beviljats kredit. Vid fler än en Låntagare svarar var och en solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat lånet.

2. Betalning och det totala beloppet att betala

Betalning av lånet ska ske månadsvis och vara Moneypal tillhanda senast på förfallodagen. Förfallodagen är normalt sett den siste varje månad om inte annat anges på månadsavin. Betalning ska göras till av Moneypal anvisat bankgiro. Betalning ska alltid ske även om månadsavin ej erhållits. Månadsavin skickas till Låntagaren via e-post eller motsvarande elektronisk kommunikationsväg.

Önskar Låntagaren få månadsavin skickat till sig via vanlig post är det förknippat med en vid var tid gällande aviseringsavgift (f.n. 35 kr). Det totala beloppet som ska betalas är summan av kreditbeloppet och Låntagarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för skuldebrevets upprättande. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet blir.

3. Betalningsfri månad

Moneypal har rätt att erbjuda Låntagaren betalningsfri månad och i så fall anges det direkt på månadsavin. Vid betalningsfri månad debiteras lånet ränta och eventuella avgifter enligt ordinarie villkor.

4. Avräkningsordning och betalningsplan

Moneypal har vid gjorda betalningar från Låntagaren rätt att avräkna samtliga förfallna räntor och avgifter innan dess avräkning på kapitalbeloppet sker. Låntagaren har rätt att på begäran och utan avgift under kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).

5. Annuitet

Lånet är ett så kallat annuitetslån om inget annat anges vid ansökantillfället. Ett annuitetslån innebär att Låntagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter bestående av en räntedel och en amorteringsdel till dess att lånet är betalt till fullo. Vid förändring av ränteläget eller vid Låntagares utnytt- jande av betalningsfri månad har Moneypal rätt att antingen förändra storleken på kommande annuiteter eller att förändra återbetalningstiden på lånet. Återbetalningstiden för lånet kan också komma att öka p.g.a. att ränta från utbetalningsdagen till första ränteperioden i lånets annuitet läggs till skulden. Detsamma gäller för eventuell uppläggningsavgift (f.n. 0 kr).

6. Ränta

Räntan för lånet är rörlig och debiteras från och med utbetalningsdatum. Låntagaren ska betala ränta på vid var tid utestående skuld enligt en årlig räntesats. Aktuell räntesats vid tidpunkten för utbetalningen av lånet anges alltid på första sidan av skuldebrevet. Förändring av räntesatsen får ske med omedelbar verkan om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Moneypal, eller andra kostnadsförändringar som Moneypal inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Ovan- stående villkor tillämpas även till Låntagarens förmån. Underrättelse om ränteändring sker genom särskilt meddelande till Låntagaren.

7. Dröjsmålsränta och förseningsavgift

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte sker i tid, är Låntagaren skyldig att betala en vid var tid gällande särskild dröjsmålsränta (f.n. 28,8%) på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den ordinarie räntan att löpa. Jämte dröjsmålsräntan enligt ovan utgår förseningsavgift med belopp som Moneypal vid var tid tillämpar (f.n. 100 kr).

8. Avgifter

Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Moneypal som ersättning för de kostnader Moneypal har för krediten. De särskilda avgifter som Låntagaren ska betala till Moneypal finns angivna i skuldebrevet eller i separat handling som tillställs Låntagaren. Sådan avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Moneypal får när som helst under lånets löptid besluta om höjning av särskild avgift i den mån Moneypals kostnader ökat för den åtgärd till vilken avgiften avser att täcka. Låntagaren ska även betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Moneypals kostnader för lånet som sådant. Sådana avgifter utgår på de grunder och med de belopp som Moneypal vid var tid tillämpar. Moneypal äger när som helst rätt att ändra sådana avgifter. Underrättelse om ändring av avgifter lämnas senast 30 dagar innan ändringen träder ikraft. Sådan underrättelse sker genom ett särskilt meddelande till Låntagaren.

9. Autogiro

Låntagaren medger att uttag får göras från sitt angivna bankkonto på begäran av Moneypal för betalning via autogiro. Låntagarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela Låntagaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas Låntagarens konto enligt Låntagarens betaltjänstleverantörs regler. Meddelande om uttag får Låntagaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på Låntagarens begäran flyttas till annat konto. Moneypal får begära uttag från Låntagarens konto på förfallodagen, om Låntagaren senast åtta bankdagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om Låntagaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Låntagaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om täckning för betalning saknas på kontot på förfallodagen får Moneypal göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Låntagaren kan på begäran få information från Moneypal om antalet uttagsförsök. Låntagaren kan stoppa en betalning genom att kontakta antingen Moneypal senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen. Medgivandet gäller tills vidare. Om Låntagaren vill återkalla medgivandet görs detta genom att kontakta sin betaltjänstleverantör eller Moneypal. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter att återkallelsen meddelats. Betaltjänst- leverantör och Moneypal har rätt att avsluta anslut- ningen till autogiro trettio dagar efter det att under- rättelse härom kommit Låntagaren tillhanda. Betaltjänstleverantör och Moneypal har dock rätt att omedelbart avsluta Låntagarens anslutning till autogiro om Låntagaren vid upprepade tillfällen inte har haft täckning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

10. Lösen av lån i förtid

Låntagaren har rätt att när som helst, helt eller delvis utan avgift lösa lånet i förtid.

11. Moneypals rätt att säga upp lånet i förtid

Moneypal har rätt att säga upp lånet till betalning till en av Moneypal angiven tidpunkt om någon av följande omständigheter föreligger:

a) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger mer än tio procent av kreditfordringen.

b) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter.

c) Låntagaren är på annat sätt i väsentlig dröjsmål med betalningen.

d) Det står klart att Låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Låntagaren få betalt i förtid enligt punkt a till c ovan gäller en uppsägningstid av fyra veckor räknat från den tidpunkt då Moneypal sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till Låntagaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Låntagaren tillhanda. Har Moneypal krävt betalning i förtid enligt punkterna a till c, är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om Låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalat vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Låntagaren vid uppsägning enligt punkten d genast efter uppsägning eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för lånet. Låntagare som genom denna bestämmelse undgått uppsägning enligt någon av punkterna a till d, äger inte rätt att på nytt åberopa denna bestämmelse.

12. Överlåtelse av låneavtal

Moneypal har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sin fordran gentemot Låntagaren till annan. Låntagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt låneavtalet.

13. Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål

Uppgift om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan enligt gällande lag komma att lämnas till kreditupplysningsföretag, m.fl.

14. Behandling av personuppgifter

Moneypal ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lag- stiftning. Låntagaren samtycker till att Moneypal registrerar och lagrar uppgifter som lämnas till Moneypal eller som annars uppkommer till en följd av Moneypals tjänster samt att Moneypal inhämtar, registrerar och samkör personuppgifterna från andra källor. Ändamålet härmed är att uppgifterna ska användas, sammanställas och bearbetas för Moneypals administration, kredithantering, kreditbedömning, riskhantering, statistik marknadsanalys, kundanalys, affärsutveckling, metodutveckling och för att ge Låntagaren erbjudanden om nya produkter och tjänster samt i övrigt för marknadsföringssyfte t.ex. via brev, telefon, e-post, sms m.m.

Vidare samtycker Låntagaren till att uppgifterna får behandlas utomlands samt att de kan komma att utlämnas till Moneypals samarbetspartners i Sverige och utomlands, för användning för ovan angivna ändamål. Utlämnade uppgifter får samköras med motsvarande uppgifter hos mottagaren. Låntagaren samtycker också till att personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditengagemangets avslutande. Låntagaren äger när som helst rätt att motsätta sig att uppgifterna används för marknadsföringsändamål genom att vända sig till Moneypal och be om att en så kallad reklamspärr införs.

15. Namn- och adressändring

Låntagaren ska omedelbart meddela Moneypal om ändring av namn eller adress.

16. Ångerrätt enligt lag

Låntagaren har enligt gällande lag rätt att inom 14 dagar ångra ett ingånget distansavtal. Ångerfristen börjar löpa den dag då utbetalning av lånet sker. Önskar Låntagaren utnyttja ångerrätten ska denne meddela Moneypal skriftligen eller muntligen. Vid utnyttjande av ångerrätten har Låntagaren 30 dagar på sig, från det att Moneypal meddelats, att betala tillbaka lånebeloppet. Låntagaren är skyldig att betala ränta från det att utbetalning av lånet skedde till dess att det är återbetalt.

17. Begränsning av Moneypals ansvar

Moneypal är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Moneypal själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i anda fall ska inte ersättas av Moneypal, om den varit normalt aktsam. Är Moneypal, till följd av omständighet som anges i denna punkt, förhindrad att ta emot betalning, har Moneypal för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

18. Övrigt

Låntagaren kan vid klagomål vända sig till direkt till Moneypal AB alternativt till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se.


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton − två =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.