Avida Finans

Kredit – smartare än lån! Avida Finans är ett enkelt sätt att täcka tillfälliga utgifter och du får snabb tillgång till pengar dygnet runt. Du avgör själv när du vill använda krediten och betalar endast ränta på utnyttjad kredit.

Avida Finans erbjuder dig två krediter – du kan du välja mellan den Lilla Krediten på 30 000 kr eller den Stora Krediten på 60 000 kr.

Betalnings­anmärkningar kan accepteras av Avida Finans

Att ansöka om och använda krediten är enkelt och du får snabbt tillgång till dina pengar. Din kredit ligger som en extra buffert, alltid tillgänglig, när du behöver pengar för t ex oförutsedda utgifter eller när det dyker upp ett förmånligt köptillfälle. Mycket smidigare än ett lån. Har du några få betalningsanmärkningar men en god betalningsförmåga kan du bli beviljad kredit hos Avida Finans  trots att andra långivare sagt nej.

Ansöker gör du med e-legitimation vilket innebär en tryggare och snabbare kreditprocess. Har du ingen e-legitimation så ansöker du om det på din banks hemsida under privat/Internet/e-leg eller bank-id. Om du väljer e-leg på fil får du direkt tillgång till detta kostnadsfritt. När krediten är beviljad begär du uttag på det belopp du behöver och som ryms inom kreditutrymmet, och har pengarna på ditt bankkonto bankdagen efter. Följ kreditansökan steg för steg genom att logga in på hemsidan.

Kreditskyddet – en extra trygghet

De 3 första månaderna kostnadsfritt! Försäkringen hjälper dig om något oförutsett händer och täcker dina aviserade månadsbelopp för utnyttjad kredit i upp till 12 månader om du blir ofrivilligt arbetslös eller långvarigt sjukskriven. Vid dödsfall betalas hela den återstående skulden.

Efter 3 månader är kostnaden 9% av månadsbeloppet. Exempelvis blir kostnaden f n 33 kronor om du har en utnyttjad kredit på 10 000 kronor, 98 kronor på 30 000 kronor och 149 kronor på 60 000 kronor första månaden. Kreditskyddet är frivilligt och kan när som helst sägas upp. Premien för försäkringen betalas månadsvis tillsammans med den ordinarie månadsaviseringen. Du kan själv lätt räkna ut den exakta premien för just ditt lån genom att multiplicera Ditt månadsbelopp med 0,09.

Avida Finans – Frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna Avida Finans får om Flexkredit och hur man använder produkten. Förhoppningsvis hittar du svaret på din fråga här, om inte är du alltid välkommen att kontakta Avida Finans kundtjänst.

Vad händer med mitt kreditskydd efter de första tre kostnadsfria månaderna?

Det fortsätter gälla i och med att vi kommer dra kostnaden för detta i samband med månadsaviseringen.

Vad är återbetalningstiden?

Utnyttjad kredit på Lilla krediten betalas månadsvis under 5 år med rak amortering och på Stora krediten månadsvis under 10 år med rak amortering.Om du gör nya uttag påbörjas en ny löptid på 5 respektive 10 år på utnyttjat belopp.

Vad gör jag om jag får problem att betala tillbaks krediten?

Kontakta Avida Finans så fort som möjligt så Avida Finans kan försöka hitta en lösning på problemet. Ju fortare du tar kontakt, desto mindre onödiga avgifter blir det.

Krävs det någon säkerhet för krediten? Nej.

Varför måste jag ha e-legititmation för att få en kredit hos Avida Finans ?

Det är ett säkert sätt att komma åt din kredit och information om denna och du vinner tid genom att du kan signera kreditavtalet direkt på hemsidan.

Hur säger jag upp mitt kreditskydd?

Du mailar Avida Finans en skriftlig begäran på flexkredit@avida.se.

När får jag tillgång till min kredit?

Efter det att du beviljats krediten, signerat kreditavtalet och Avida Finans gjort de slutliga kontrollerna meddelar Avida Finans dig att det går bra att utnyttja krediten. Du kan följa kreditprocessen steg för steg om du loggar in på hemsidan.

Vad kostar krediten?

Du betalar en uppläggningsavgift i samband med att krediten blir beviljad o tillgänglig. När sedan krediten utnyttjas så betalar du ränta på utnyttjat belopp samt även en aviseringsavgift varje månad För att ha tillgång till kreditutrymmet betalar du en årsavgift i efterskott.

Kan jag ångra mig angående mitt kreditskydd?

Ja, du har 30 dagars ångerrätt från att du meddelats att försäkringen börjat gälla. Inom dessa 30 dagar kan du säga upp försäkringen utan extra kostnad och du debiteras ingen premie.

Hur betalas krediten ut? Du loggar in på hemsidan och begär ett uttag. Pengarna kommer bankdagen efter att finnas på det bankkonto du angett i ansökan. När som helst kan du logga in och se hur mycket av krediten du utnyttjat och hur mycket kreditutrymme du har kvar. Om det finns en obetald avi så kommer uttag inte medges.

Kan jag ansöka om Flexkredit även om jag har betalningsanmärkningar?

Ja det går bra då Avida Finans tittar mer på den framtida betalningsförmågan än den ekonomiska historiken.

Hur får jag information om aviserade belopp och transaktioner? Information om din kredit finns tillgänglig dygnet runt genom inloggning på www.avida.se. Du ser aviseringen under Mina kundsidor, Flexkredit och Min Flexkredit.

Varför fick jag avslag på min kreditansökan?

Det kan bero på att du inte uppfyller våra grundkrav som framgår av hemsidan, att vi enligt vår kreditbedömning inte tycker att du har tillräcklig återbetalningsförmåga mm. Du kan kontakta oss genom att maila oss din fråga från hemsidan.

Kan jag lösa min kredit i förtid?

Ja det går bra, och det kostar inget extra och du betalar bara ränta fram till den dagen Avida Finans beräknar att få in pengarna. Om du vill lösa hela krediten ber Avida Finans dig kontakta Avida Finans kundtjänst innan du betalar in. Vill du betala mer än aviserat belopp någon månad så går det också bra utan kostnad. Det gör du till bankgiro nr 453-6405 och anger OCR-numret på din kredit som referens.OBS, OCR-numret hittar du om du loggar in under information om din kredit. Du ska inte använda det OCR-nummer som är på aviseringen.

Hur betalar jag min kredit?

Avida Finans  drar beloppet den 26:e varje månad via autogiro. Du kan logga in 10 dagar innan förfallodagen och se vilket belopp Avida Finans kommer dra. Om du vill göra extrainbetalningar så gör du det till bankgiro nr 453-6405 och anger Flexkreditens OCR-nummer som referens, OBS ej aviOCR.

Kan jag ha medsökande?

För närvarande kan endast en person ansöka om krediten.

Villkor

Grundkrav
Du är mellan 20 och 60 år och har en fast årsinkomst av tjänst eller pension på lägst 180 000kronor.
Du är skriven i Sverige sedan 3 år och innehar e-legitimation.
Villkor
Kreditbelopp:  
Lilla krediten 30 000 kr
Stora krediten 60 000 kr
Ränta på utnyttjat belopp: 23,00%
Eff. årsränta 15 000 kronor: 33,34%
Eff. årsränta 30 000 kronor: 29,41%
Eff. årsränta 60 000 kronor: 27,19%
Återbetalningstid:  
Lilla krediten 5 år
Stora krediten 10 år
Uppläggningsavgift: 600 kr
Årsavgift: 300 kr
Aviseringsavgift: 10 kr
Påminnelseavgift: 50 kr
Förseningsavgift: 100 kr
Inkassokrav: 160 kr
Gäller fr o m: 2012-09-27

 

 Kostnadstabell

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT

Gällande från 2011-12-01 1.

Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004.

Kreditavtal: Avtal om kredit jämte från tid till annan gällande

Allmänna villkor FlexKredit.

Kredittagare: Den person som själv eller tillsammans med Medsökanden ansökt om och beviljats Kredit. Kredit: Blancolån med rätt för Kredittagaren och Medsökanden att disponera ett beviljat kreditutrymme. Medsökande: Den eller de personer som tillsammans med Kredittagaren ansökt om och beviljats Kredit. 2. Allmänt om Avida Finans AB Kreditgivaren är ett svenskt kreditmarknadsbolag som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansiell verksamhet. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditgivarens registrerade adress är Avida Finans AB, Box 38101, 100 64 Stockholm. Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon eller genom www.avida.se. Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på www.avida.se samt genom Kreditgivarens kundtjänst. 3. Ansökan om Kredit Kredittagare och eventuell Medsökande måste vara myndiga, ha svenska personnummer och folkbokföringsadress i Sverige för att beviljas Kredit. Ansökan om Kredit sker via www.avida.se med e-legitimation utfärdat av BankId, Nordea eller Telia. Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan och därefter när Kreditgivaren finner det påkallat. 4. Kredit Beviljad Kredit är en s.k. revolverande kredit med rätt för Kredittagaren att utnyttja ett kreditutrymme om högst 30 000 kronor alternativt 60 000 kronor. Beviljad kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild kreditprövning. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart sänka eller säga upp outnyttjad eller amorterad del av kreditutrymmet. Om så sker ska Kredittagaren omedelbart underrättas om ändringen samt skälen härtill. 5. Amortering Krediten skall återbetalas månadsvis med rak amortering, d.v.s. amorteringsbeloppet är lika stort varje förfallodag, genom autogirobetalningar enligt punkt 14 nedan. Den månatliga amorteringen uppgår till 1/60-del av utbetald Kredit vid beviljat kreditutrymme om 30 000 kronor och 1/120-del av utbetald Kredit vid beviljat kreditutrymme om 60 000 kr. Om Krediten utnyttjas på nytt under avtalstiden justeras skuldsaldot och den månatliga amorteringen i motsvarande mån varvid ny amorteringstid påbörjas baserat på det justerade skuldsaldot, d.v.s. den månatliga amorteringen uppgår till 1/60-del alternativt 1/120-del av det justerade skuldsaldot. Kredittagaren har rätt att helt eller delvis lösa skuldsaldot i förtid. Vid Kreditavtalets upphörandedag, enligt punkt 22 nedan, skall slutamortering ske. 6. Kreditränta Kredittagaren skall i samband med amortering, enligt punkt 5 ovan, betala upplupna räntor och avgifter. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid varje tid utestående kreditsaldo. Kreditgivaren äger rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån. Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på www.avida.se, senast när förändringen träder i kraft. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. För aktuell effektiv räntan för Krediten hänvisas till www.avida.se. Den effektiva räntan är beräknad enligt Finansinspektionens normer. 7. Avgifter I samband med amortering är Kredittagaren utöver ränta skyldig att betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. De särskilda avgifter som från tid till annan gäller finns angivna på www.avida.se och utgörs av uppläggningsavgift (f.n. 600 kr), aviseringsavgift (vid skuldsaldo, f.n. 10 kr) och en årlig kreditavgift (f.n. 300 kr). Avgifterna skall betalas när den avgift åtgärden avser blivit utförd. Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att höja avgift i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Förändringar av avgifter meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på www.avida.se senast när förändringen träder i kraft. 8. Ränta och avgifter vid bristande betalning Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att påföra kontot dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är f.n. gällande kreditränta med tillägg av 12 procentenheter. Från tid till annan gällande räntesats finns angiven på www.avida.se. Förseningsavgift, f.n. 100 kronor, samt lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer, f.n. 50 kr resp. 160 kr. 9. Avräkningsordning Kreditgivaren äger bestämma att erlagd betalning skall avräknas i följande ordning; upplupna inkassokostnader, avgifter, ränta och Kredit. 10. Betalningsplan Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt Kredittagaren kontaktar Kreditgivaren. 11. Reklamation Reklamation mot fel i finansiell tjänst skall ske till Kreditgivaren utan onödigt dröjsmål från det att Kredittagaren fick kännedom om felet och senast 13 månader efter debiteringsdagen. I annat fall förlorar Kredittagaren rätten att åberopa felet. Kredittagaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Kreditgivaren behöver för sin utredning. Om utredningen visar att återbetalning ska ske åligger det Kreditgivaren att omedelbart betala tillbaka beloppet till Kredittagaren och i tillämpliga fall återställa det debiterade kontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om det reklamerade felet aldrig ägt rum. 12. Betalningsansvar Kredittagaren och Medsökanden är solidariskt betalningsansvariga, såsom för egen skuld, för vid varje tillfälle aktuell skuld jämte upplupen ränta och avgifter. Kreditgivaren kontrollerar ej att det är Kreditgivaren som utnyttjar sin e-legitimation vid kreditansökan och efterföljande kommunikation med Kreditgivaren. ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT Gällande från 2011-12-01 Kredittagaren ansvarar fullt ut för hur dennes e-legitimation används och står risken om någon obehörig använder Kredittagarens e-legitimation. 13. Kontoutdrag Varje bankdag utfärdas ett aktuellt kontoutdrag till Kredittagaren. Av kontoutdraget framgår aktuellt skuldsaldo, transaktioner på kontot, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag. Kontoutdraget är tillgängligt efter inloggning på www.avida.se. 14. Autogiro Kredittagarens betalning av Kredit skall ske genom autogiro (automatisk betalning från Kredittagarens bankkonto). Kredittagaren medger, sedan ansökan härom godkänts av Kreditgivaren och Kredittagarens bank, att uttag får göras från det angivna kontot till Kreditgivaren. Kredittagaren är införstådd med att Kreditgivaren och Kredittagarens bank äger rätt att avbryta anslutningen till autogiro. Uttag görs på i kontoutdraget aviserad förfallodag. Om förfallodagen infaller på en helgdag görs uttag nästkommande bankdag. Täckningskontroll görs bankdagen innan förfallodagen. Kontoförande bank är inte skyldigt att pröva behörigheten av gjorda uttag eller särskilt avisera dessa. Kredittagaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen. Vid försummelse förbinder sig Kredittagaren att på uppkommande skuldsaldo utge ränta och avgifter enligt punkt 8 ovan. Som förutsättning för medgivande gäller att Kreditgivaren svarar för riktigheten av betalningar och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller eljest felaktigt kan ha överförts från Kredittagarens konto. Uttag från Kredittagarens konto får göras endast om Kreditgivaren senast åtta dagar före förfallodagen underrättat Kredittagaren om betalningens belopp och förfallodag. Underrättelse sker genom utfärdande av kontoutdrag enligt punkt 13 ovan. Om Kredittagaren ej medger uttaget skall Kredittagaren omedelbart och senast två bankdagar före förfallodagen underrätta Kreditgivaren härom varvid Kreditgivaren spärrar autogirofunktionen. Kredittagaren kan när som helst säga upp autogirofunktionen med två bankdagars uppsägningstid. Bankgirocentralen (BGC) har i uppdrag att sköta autogirorutiner för kontoförande banks räkning. Kredittagaren medger därför att uppgifter ur kontoförande banks register om kontonummer och adress får samköras med BGC:s uppgifter till ett register. 15. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen; b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter; c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller d) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt d) genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kredittagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid är Kredittagaren ej berättigad att vidta nämnda åtgärder för att förhindra förtida betalning. 16. Ändrade villkor Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren äger rätt att meddela ändringar via e-post eller dagspress samt på www.avida.se. Villkorsändringar av väsentlig betydelse skall meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft. Om Kredittagaren ej godtar ändringen äger Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren. 17. Namn eller adressändring Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av Kredittagarens eller Medsökandens namn, adress eller e-postadress. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister. 18. Personuppgifter Kredittagaren och Medsökanden är införstådda med och samtycker till att Kreditgivaren inhämtar, lagrar och använder personuppgifter såsom Kredittagarens och Medsökandens namn och adress, den beviljade Krediten och kreditvärdering inklusive upplysningar från kreditupplysningsföretag. Kredittagaren är skyldig att lämna sådana upplysningar till Kreditgivaren som är nödvändiga för att Kreditgivaren skall kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lag om penningtvätt och terroristfinansiering. Kredittagaren och Medsökande samtycker till att personuppgifter – inom ramen för gällande tystnadsplikt (banksekretess) och personuppgiftslagen – får lämnas ut till samt behandlas av bolag inom Kreditgivarens koncern samt samarbetspartners. Kredittagaren och Medsökanden medger att Kreditgivaren på automatisk väg, genom samkörning med andra datoriserade personregister, äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post-, internet- och telekommunikation. Kredittagaren och Medsökanden är införstådda med att Kredittagaren och Medsökanden automatiskt kan komma att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger Kreditgivaren, bolag inom Kreditgivarens koncern samt Kreditgivarens samarbetspartners rätt att för detta syfte disponera uppgifter om Kredittagaren och Medsökanden. Kredittagaren och Medsökanden äger rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas eller tas bort. Kredittagaren och Medsökanden kan också göra en skriftlig anmälan till ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT Gällande från 2011-12-01 Kreditgivaren om Kredittagaren eller Medsökanden inte vill att uppgifter ska användas för direkt marknadsföring, s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst flexkredit@avida.se. 19. Uppgiftslämnande till register Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Kreditgivaren via flexkredit@avida.se. 20. Överlåtelse Kredittagaren och Medsökanden medger att Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet – tillsammans med skuldsaldo och personuppgifter – utan att i förväg inhämta Kredittagarens eller Medsökandens godkännande. Kredittagaren äger ej rätt att överlåta Krediten till annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande. 21. Befrielsegrunder Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet. Kreditgivaren ansvarar för indirekta skador endast om skadan orsakats av Kreditgivarens grova vårdslöshet eller om och i den omfattning som föreskrivs i tvingande lagstiftning. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört. 22. Giltighetstid m.m. Kreditavtalet är giltigt i fem (5) år räknat från dagen för Kreditens beviljande med möjlighet till förlängning med fem (5) år i taget om inte Kreditgivaren sagt upp Kreditavtalet senast tre (3) månader innan Kreditavtalets utgång. Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slutregleras senast vid Kreditavtalets upphörandedag. Kreditgivaren får med omedelbar verkan avbryta rätten att utnyttja Krediten om Kredittagaren eller Medsökanden inte fullgjort sina skyldigheter enligt Kreditavtalet, missbrukat Krediten eller det finns skälig anledning att misstänka att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot Kreditgivaren. Kreditgivaren äger ävenså rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan om Kredittagarens eller Medsökandens lämnade uppgifter vid ansökan om Kredit eller därefter visar sig felaktiga eller senare händelser motiverar ändrat ställningstagande. Om Kredittagaren avlider, försätts i konkurs eller förordnas förvaltare, enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, upphör Kreditavtalet med omedelbar verkan varvid villkoren i Kreditavtalet i tillämpliga delar skall gälla så länge skuld kvarstår. 23. Ångerrätt Kredittagaren och Medsökanden har ångerrätt i 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag denna information om kontobestämmelser och Förhandsinformation erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Kreditgivaren. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar. Kredittagaren och Medsökanden är solidariskt skyldiga att betala kreditränta samt eventuella avgifter från den tidpunkt Kredittagaren eller Medsökanden fick tillgång till krediten till dess krediten återbetalats till fullo. 24. Klagomålsansvar, tvister m.m. Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av tvisten. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-225800, lämnar avgiftsfri vägledning. Svensk lag ska tillämpas på detta Kreditavtal. 25. Medgivande till autogiro Jag, i dessa allmänna villkor benämnd Kredittagaren, medger att uttag får göras från mitt bankkonto, enligt villkoren som anges under punkt 14 ovan, på begäran av Kreditgivaren för betalning via autogiro. 26. E-legitimation E-legitimation är en elektronisk ID-handling som Kredittagaren skall använda för identifiering och signering hos Kreditgivaren. En identifikation med e-legitimation är lika giltig som en fotolegitimation och bindande som en namnteckning på papper. Kredittagaren förbinder sig att ej låta annan person nyttja Kredittagarens e-legitimation. Kreditgivaren kontrollerar ej att det är Kredittagaren som utnyttjar dennes e-legitimation vid avtalstecknande och kommunikation med Kreditgivaren. Kredittagaren ansvarar för hur dennes e-legitimation används och står risken om vid obehörigt användande.

Exempel på månadskostnad för utnyttjad kredit
Belopp Första mån. Sista mån.
2 000 82 44
10 000 368 180
20 000 727 350
30 000 1 085 520
40 000 1 110

Förhandsinformation om Konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna Under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att Sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för Denne att bevilja krediten Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation FlexKredit 1 Kreditgivarens namn ock kontaktuppgifter Kreditgivare Avida Finans AB, 556230-9004 Adress Torkel Knutssonsgatan 39, 100 64 Stockholm Telefon 08 – 564 20 100 Webbadress www.avida.se 2 Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Personkredit utan säkerhet Kreditbelopp 30 000 kronor Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet Villkoren för kreditutnyttjandet Här anges när och hur pengarna kan lyftas Krediten kan utnyttjas helt eller delvis Om kredit beviljas signeras kreditavtalet elektroniskt och uttag kan sedan göras efter senast 2 bankdagar senare Kreditavtalets löptid 60 månader Avbetalningar Totalt 60 st amorteringar på 500 kr den 26:e varje månad Totalt 60 st räntebetalningar på vid var tid utestående kapitalbelopp och aviseringsavgift på 10 kr erläggs den 26:e varje månad Uppläggningsavgift på 600 kr erläggs på kreditens första förfallodag Årsavgift erläggs med 300 kr varje kalenderår i efterskott Det totala beloppet kredittagaren ska betala 49 650 kronor Detta är det utnyttjade maxbeloppet plus ränta och eventuella kostnader för krediten OBS! Beloppet är preliminärt och beräknat efter nuvarande räntesats, avgift och amorteringsbelopp. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet blir. 3 Kreditkostnader Kreditränta Aktuell räntesats f n 23% Villkor för krediträntan Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader Räntan beräknas dag för dag Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla Effektiv ränta 29,41% Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader för en kredit uttryckt som en årlig ränta Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om – en försäkring som säkrar krediten Nej – någon annan kompletterande tjänst Nej Härtill hörande kostnader Andra kostnader i samband med kreditavtalet: Nej Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna Avida lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post eller via hemsidan www.avida.se,förutom vid ändringar i jämförelseräntan då underrättelse kan ske vid nästa avisering. Kostnader i samband med försenade betalningar Dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till Utebliven betalning kan medföra att kreditgivaren Full betalning sker är den för krediten gällande Har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid räntesatsen jämte tillägg på 12% Förseningsavgift på 100 kr Påminnelseavgift på 50 kr. I förekommande fall tillkommer inkassoavgifter samt avgifter till Kronofogden 4 Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Avida lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa. Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt Gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Kredittagaren har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkt för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig Denna information gäller fr o m 2012-09-27 till dess den ersätts av senare daterad blankett på hemsidan www.avida.se Förhandsinformation om Konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna Under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att Sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för Denne att bevilja krediten Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation FlexKredit 1 Kreditgivarens namn ock kontaktuppgifter Kreditgivare Avida Finans AB, 556230-9004 Adress Torkel Knutssonsgatan 39, 100 64 Stockholm Telefon 08 – 564 20 100 Webbadress www.avida.se 2 Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Personkredit utan säkerhet Kreditbelopp 60 000 kronor Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet Villkoren för kreditutnyttjandet Här anges när och hur pengarna kan lyftas Krediten kan utnyttjas helt eller delvis Om kredit beviljas signeras kreditavtalet elektroniskt och uttag kan sedan göras efter senast 2 bankdagar senare Kreditavtalets löptid 120 månader Avbetalningar Totalt 120 st amorteringar på 500 kr den 26:e varje månad Totalt 120 st räntebetalningar på vid var tid utestående kapitalbelopp och aviseringsavgift på 10 kr erläggs den 26:e varje månad Uppläggningsavgift på 600 kr erläggs på kreditens första förfallodag Årsavgift erläggs med 300 kr varje kalenderår i efterskott Det totala beloppet kredittagaren ska betala 133 500 kronor Detta är det utnyttjade maxbeloppet plus ränta och eventuella kostnader för krediten OBS! Beloppet är preliminärt och beräknat efter nuvarande räntesats, avgift och amorteringsbelopp. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet blir. 3 Kreditkostnader Kreditränta Aktuell räntesats f n 23,00% Villkor för krediträntan Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader Räntan beräknas dag för dag Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla Effektiv ränta 27,19% Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader för en kredit uttryckt som en årlig ränta Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om – en försäkring som säkrar krediten Nej – någon annan kompletterande tjänst Nej Härtill hörande kostnader Andra kostnader i samband med kreditavtalet: Nej Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna Avida lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post eller via hemsidan www.avida.se,förutom vid ändringar i jämförelseräntan då underrättelse kan ske vid nästa avisering. Kostnader i samband med försenade betalningar Dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till Utebliven betalning kan medföra att kreditgivaren Full betalning sker är den för krediten gällande Har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid räntesatsen jämte tillägg på 12% Förseningsavgift på 100 kr Påminnelseavgift på 50 kr. I förekommande fall tillkommer inkassoavgifter samt avgifter till Kronofogden 4 Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Avida lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa. Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt Gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Kredittagaren har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkt för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig Denna information gäller fr o m 2012-09-27 till dess den ersätts av senare daterad blankett på hemsidan www.avida.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × 5 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.