Ordlista

Borgen – borgenförbindelse – att gå i borgen – vad innebär det?

Borgen

Att ”gå i borgen” innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar.

Borgensförbindelser gäller ofta lån, men förekommer även vid telefonabonnemang och leveransavtal, till exempel el och gas. Det blir också allt vanligare med borgen i bostadssammanhang, framför allt för hyreskontrakt men även när bostadsrättsföreningar ska godkänna nya medlemmar.

Ingen formalitet

Många som ställt upp som borgensmän har varit ovetande om vilket ansvar de tagit på sig. Det har ibland uppfattats som en formalitet, ungefär som bevittnande av en namnteckning. Vänner och arbetskamrater har skrivit under för att de tyckt att det varit genant att neka. De har ofta utgått ifrån att banken eller hyresvärden bedömt att det inte ska bli några problem med betalningarna.

Men ibland har låntagaren eller hyresgästen inte varit kreditvärdig. I själva verket har en borgensman varit ett villkor för lånet, hyresavtalet eller vad det handlade om. När det sedan gått illa och borgensmännen fått betalningskrav på sig har de varit totalt oförberedda på detta.  

Att tänka på innan du skriver på ett borgensåtagande

  • Försök att begränsa borgensåtagandet till ett maximibelopp, eller endast kapitalbeloppet (inte räntor, avgifter och liknande).

  • Försök få tidsbegränsat borgensåtagande. Ett borgensåtagande för bostadshyresavtal, telefonabonnemang och liknande bör tidsbegränsas eller åtminstone innehålla en möjlighet till uppsägning. Observera att lagen ger en möjlighet att säga upp hyresborgen, se avsnittet ”Hyresavtal – specialregler” ovan.

  • Försök att få en enkel borgen begränsad till belopp och tid, även om det är svårt. Om ni är två som går i borgen för till exempel ett lån på 100 000 kronor, kan var och en begränsa sitt åtagande till exempelvis 50 000 kronor.
  • Lämna inte en generell borgen (se ordlistan i rutan till höger på sidan).
  • Kräv att borgensansvaret bortfaller helt eller delvis om du avlider, insjuknar eller liknande. Om inte långivaren går med på detta, hör efter om låntagaren kan teckna försäkring mot riskerna.
  • Du kan föreslå en egen formulering av borgensåtagandet. Du behöver alltså inte skriva under den tryckta texten på formuläret. Är du tveksam, fråga konsumentvägledaren i din kommun, innan du skriver på.
  • Underteckna om möjligt borgensförbindelsen i närvaro av både långivare/hyresvärd och låntagare.
  • Kontrollera att räntan är lägre än för lån utan säkerhet.
  • Bra att veta: långivaren, till exempel hyresvärden, ska genast informera dig om misskötsel och om förändringar i låntagarens/hyresgästens ekonomi. Om du inte fått information på det sättet ska du vägra att betala den del av långivarens/hyresvärdens krav som uppkommit på grund av hans försumlighet.

Ordförklaringar

Borgen- Åta sig ansvaret, vara en garanti för någon annans betalningar.

Borgenär – Är samma som fodringsägare, den som har en fodran på någon. Kan vara en bank, ett finansbolag, kreditkortsföretag eller en enskild person.

Borgensman – Kallas den person som går i borgen för någon.

Enkel borgen – Borgensmannen blir skyldig först sedan långivaren uttömt alla möjligheter till att driva in skulden.

Generell borgen – Borgensmannen åtar sig ett ansvar för låntagarens alla skulder nu och i framtiden. En generell borgen går dock att begränsa till ett maximibelopp. Enligt Finansinspektionens regler måste en generell borgen för konsumentkrediter ha en beloppsbegränsning.

Jämkning – Anpassa vid förhandling.

Personsäkerhet – Är en säkerhet för till exempel ett lån genom att en person går i borgen för låntagaren, det vill säga garanterar att betala tillbaka lånet om inte låntagaren kan göra det.

Proprieborgen – Innebär att borgensmannen åtar sig att svara för låntagarens skuld såsom för egen skuld och kan då bli krävd på betalning direkt när låntagaren inte betalar.

Regressrätt- En rätt för en person, som blivit tvungen att betala ett skuldbelopp för någon annans räkning, att kräva tillbaka pengarna.

Realsäkerhet – En säkerhet för lån i form av fast egendom, värdepapper eller liknande, till exempel pantbrev i hus, företagsanteckningar, aktier, förlagsbevis.

Skuldsanering – Är när en skuldsatt person befrias från att betala tillbaka sina skulder.

Solidariskt ansvar – Ett löfte att fullgöra en gemensam förpliktelse. En långivare eller hyresvärd kan kräva hela betalningen av en borgensman, även när det finns flera.

Uppsägningstid – Uppsägningstiden är tiden som går från att ett avtal sagts upp fram till den tidpunkt då det upphör att gälla.